×
Hem Om Upgig Hitta uppdrag Hitta personal Frågor & Svar Kontakta oss

Användarvillkor

Genom att skapa ett konto eller genom att använda Upgigs Tjänster accepterar du dessa användarvillkor.

Tack för att du använder Upgigs tjänster.

Dessa användarvillkor tillämpas mellan användaren och Upgig vid användning av Upgigs tjänst ”Tjänsten”. Med ”Tjänsten” avses de produkter, tjänster, system med mera som finns tillgängliga på upgig.com och mobilapplikationen Upgig. Genom att registrera ett konto och därmed använda Tjänsten, accepterar du dessa användarvillkor på det sätt som beskrivs häri. Det är viktigt att du läser och förstår dessa villkor innan du använder Tjänsten.


Upgig tillhandahåller en webbaserad och digital plattform för bemanning, i vilken en uppdragsgivare med behov av flexibel arbetskraft kan söka lämpliga uppdragstagare för att därefter kunna anlita uppdragstagaren för utförande av uppdrag. Uppdragstagare såväl som uppdragsgivare är att ses som ”Användare” av Tjänsten. Användaren kan vara en fysisk (uppdragstagare/kandidat) eller en juridisk person (uppdragsgivare). För villkor som avser såväl Uppdragstagare som Uppdragsgivare används definitionen Användaren.


Dessa villkor kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Du kommer i så fall informeras om detta i Tjänsten, eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.


Om sammanhanget eller omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat gäller nedanstående.

Uppdragstagare/Kandidater: Fysisk användare måste vid tillfället för registrering av ett användarkonto ha fyllt 18 år. Med ”Uppdragstagare” avses en fysisk person som genom Tjänsten söker gig (arbete). I Tjänsten refereras uppdragstagare emellanåt till ”talanger” eller ”giggare”, emellanåt till ”uppdragstagare/kandidat”.


Uppdragsgivare/Kunder: Vid de fall Användaren är en juridisk person måste användarkontot ha registrerats av behörig företrädare för den juridiska personen för detta ändamål. Med ”Uppdragsgivare” avses en juridisk person som genom Tjänsten söker efter fysiska personer (uppdragstagare) till utförande av arbete. I tjänsten refereras uppdragsgivare emellanåt till ”kund”, emellanåt till ”företag”.

Användare

Det primära syftet med Upgig är att göra det enkelt och smidigt för arbetstagare och uppdragsgivare att matchas och inleda en arbetsrelation. Istället för manuella bemanningsprocesser hanteras hela matchningsprocessen digitalt. Upgigs plattform matchar talanger med företag i behov av flexibel arbetskraft där vi ger den flexibla arbetskraften en möjlighet att själva välja när, var och vad de jobbar med.

Syfte med tjänsten

Upgig behandlar all information om dig som Användare med datastöd. Användaren lämnar sitt samtycke till att Upgig samlar in personuppgifter i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten. Användaren lämnar även sitt samtycke till Upgig att vidareförmedla personuppgifter till andra Användare av Tjänsten i den mån det är påkallat i syfte att skapa uppdrag. Användaren har rätt att ta del av registrerade personuppgifter och i den mån denne finner nödvändigt att korrigera eller radera felaktiga registrerade personuppgifter på Upgigs servrar. Se separat Upgigs Integritetspolicy för fullständiga villkor.

Personuppgifter

Användaren ansvarar för att lösenord och inloggningsuppgifter som är kopplade till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt från missbruk av tredje man. Användaren ska vid misstanke om missbruk av obehöriga omedelbart anmäla detta till Upgig (hello@upgig.com). Upgig ska då utan dröjsmål spärra kontot från vidare användning. Användaren ansvarar för skada som uppstår till följd av sådant missbruk fram till dess att Upgig hunnit spärra kontot från användning. Vid avvikande användning som grundar misstanke om missbruk, förbehåller sig Upgig rätten att, på bestämd eller obestämd tid, spärra Användarens konto.

Lösenord & Inloggningsuppgifter

Vid eventuellt uppdrag kommer ytterligare avtal ingås mellan Uppdragstagaren och Upgig såväl som mellan Uppdragsgivaren och Upgig. I enlighet med Upgig överenskommet uppdrag kan även separata avtal direkt mellan Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren förekomma. Upgig lämnar ingen garanti till vare sig Uppdragstagaren eller Uppdragsgivaren att något uppdrag kommer till stånd. Vidare förbehåller sig även Upgig rätten att neka Uppdragstagaren uppdrag. Upgig har alltid rätt att neka uppdrag till en Uppdragstagare eller Uppdragsgivare. 

Vid uppdrag som har utförts har Upgig rätt att fakturera Uppdragsgivaren för det arbete som utfördes av Uppdragstagaren.

Anställning & Uppdrag

Upgig tillåter Uppdragsgivare att för egen räkning erbjuda Uppdragstagare anställning. För detta utgår en avtalad avgift av Uppdragsgivaren. Avgiftens storlek bestäms exklusivt av Upgig. Det är inte tillåtet att använda Upgig som en söktjänst för bemanning i egen regi eller i syfte att konkurrera med Upgig. Detta förbud hindrar exempelvis, men är ej begränsat till, bemanningsföretag att använda Tjänsten i syfte att inhämta information eller andra uppgifter om Uppdragstagare för att anlita dessa som bemanningsresurs i sin egen verksamhet.


Upgig kan vid misstanke om brott enligt ovanstående förbud spåra Användarens sökningar i Tjänsten och äger till fullo rätten att avsluta Användarens tillgång till Tjänsten. Om ett sådant brott begåtts utgår vite med tvåhundratusen (200 000) kronor i varje enskilt fall. Upgig får, istället för vite enligt denna bestämmelse, begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Betalning av vite eller skadestånd påverkar inte Upgigs rätt att göra andra påföljder gällande med anledning av avtalsbrottet.


Det ska påpekas, för tydlighets skull, att konkurrensförbudet inte hindrar Användare från att anställa annan Användare eller att ta anställning hos annan Användare som inte bedriver med Upgig konkurrerande verksamhet i enlighet med vad som framgår enligt ovan.

Rekrytering av uppdragstagare & Konkurrensförbud

Registrering av ett användarkonto på Tjänsten är inte förenad med några avgifter. Uppdragsgivaren är förpliktad att erlägga betalning (”Avgiften”) avsedd för Upgigs förmedling av Tjänsten vid det fall uppdrag kommit till stånd med en Uppdragstagare. Avgiften är vid ordinarie arbetstid ett påslag på Uppdragstagarens direkta lönekostnad per arbetad timme och faktureras av Upgig i samband med att utfört uppdrag faktureras.

Avgifter

Användaren ansvarar vid användning av Tjänsten för att de uppgifter som finns registrerade på Användarens konto vid varje tidpunkt är uppdaterade och korrekta, att enbart använda Tjänsten i enlighet med användarvillkoren och övriga av Upgig tillhandahållna instruktioner, att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan överbelasta, störa, förstöra, inaktivera eller försämra Tjänsten, att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av material som innehåller skadlig kod, inklusive men ej uteslutande virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information, att inte använda Tjänsten för någon form av illegal verksamhet, innefattande men inte uteslutande brott som förtal, förolämpning, hets mot folkgrupp, ofredande eller brott mot annan lagstiftning såsom immaterialrättslig lagstiftning, att inte använda Tjänsten på sätt som riskerar att skada Upgigs varumärke eller anseende i övrigt.


Vid skälig misstanke förbehåller sig Upgig rätten att stänga av Användaren från Tjänsten och stänga ned användarkontot omedelbart. Uppdragstagare har dock alltid rätt att få betalt för inarbetad tid som godkänts av Uppdragsgivaren.

Användarens ansvar

Om någon utomstående skulle rikta anspråk mot Upgig på grund av hur Användaren använder Tjänsten, åtar sig Användaren att ersätta alla kostnader som Upgig ådrar sig på grund av sådant anspråk. Upgig ska underrätta Användaren inom skälig tid från det att anspråket framställdes. Underrättelsen ska ske skriftligen och vara adresserad från Upgig eller från någon av Upgig bemyndigad företrädare.

Anspråk från tredje man

Upgig ska ej hållas ansvarig för någon typ av skada som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Detta gäller såväl skada på person, egendom, förlust av data eller annan ekonomisk förlust. Upgig ska vidare inte hållas ansvariga för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet eller utnyttjande av Tjänsten. Detta gäller dock inte skada som orsakats uppsåtligt eller grovt vårdslöst av Upgig.

Ansvarsbegränsning

Tvister ska hanteras informellt genom att kontakta Upgig på hello@upgig.com eller genom att Upgig kontaktar dig via e-postadressen som är kopplad till ditt konto. Tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av dessa Användarvillkor och relaterade juridiska ärenden ska lösas av en offentlig domstol. Svensk lag ska tillämpas om inget annat har överenskommits.

Tvister

Dessa villkor kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Du kommer i så fall informeras om detta i Tjänsten, eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.


Upgig åtar sig att, i enlighet med användarvillkoren och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Tjänsten, ge Användaren tillgång till Tjänsten på av Upgig tillhandahållna servrar. Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten meddelas till Upgig (hello@upgig.com). Upgig åtgärdar sedan felet efter bästa förmåga och så snart det är möjligt. Upgig lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet. Användaren har ingen rätt att rikta krav mot Upgig på grund av driftavbrott eller fel i Tjänstens funktionalitet.

Tjänstens funktionalitet

Användarvillkoren gäller tills vidare och upphör att gälla vid Användares eller Upgigs avregistrering av Användares konto. Du kan när som helst avsluta ditt konto. Detta frigör emellertid inte dig från de skyldigheter som är relaterade till bekräftade uppdrag mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare och därmed gäller Användarvillkoren till dess uppdraget och ersättning för uppdraget reglerats. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande säga upp avtalet eller radera användarkonto om vi ser att kontot missbrukas på något sätt. Vid upphörande av behandlingen av Användarens personuppgifter ska alla uppgifter som innehåller personuppgifter destrueras i enlighet med den europeiska Dataskyddsförordningen - GDPR.

Giltighetstid & Uppsägning

Upgig har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Användarvillkor. Sådana ändringar publiceras innan ändringen träder i kraft på Användarens användarkonto.

Ändringar av villkoren

Upgig äger samtliga rättigheter associerade med Tjänsten såsom källkod, databas, upphovsrätt, patent, varumärken och andra kännetecken.

Användaren får inte under några som helst omständigheter använda sådana rättigheter utan skriftligt medgivande från Upgig.

Uppdragsgivare ger Upgig rätt att visa Uppdragsgivares logotyp och företagsnamn efter att Uppdragsgivaren har registrerat sitt konto i Tjänsten. Logotyp och företagsnamn kan komma att visas på Tjänstens olika webbsidor, sociala mediekonton eller dylikt. Syftet med detta är att öka intresset hos Uppdragstagare och att marknadsföra Upgigs användare. Upgig tar ingen avgift för denna exponering. Detta innebär inte att Upgig erhåller någon äganderätt eller annan nyttjanderätt till Uppdragsgivarens varumärke, logotyp eller namn i någon annan utsträckning.

Immateriella rättigheter

En cookie är en textfil som sparas på din dator. Denna innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Du kan hantera cookies bland inställningarna i din webbläsare. Mer information om cookies finns tillgänglig under Upgigs Integritetspolicy på upgig.com.

Cookies

Svensk lag ska tillämpas vid tolkning av Användarvillkoren.

Dessa användarvillkor gäller ifrån 2019-06-20.

Jurisdiction

Det här är Upgig

Upgig matchar giggare med företag i behov av flexibel arbetskraft . Vår tjänst innehåller en kombination av en kraftfull gigplattform och ett nätverk fullt av studenter och unga talanger som är tillgängliga för flexibla gig. 

Kontakta oss

Bli en giggare

Njut av flexibilitetens frihet. Gigga extra enligt ditt eget schema.